۱۸۹,۰۰۰ تومان

  1. جنس: پارچه نخی
  2. سبک است و لیز نیست
  3. بدون چروک
  4. ایستایی مناسبی دارد و چروک نمی شود

مدل مدنظر را از روی عکس مدل ها انتخاب کنیذ

شال نخی آویزدار
شال نخی آویزدار
۱۸۹,۰۰۰ تومان انتخاب گزینه ها